Nákupná galéria:
Po - Ne: 9:00 - 21:00
Hypermarket:
Po - Ne: 8:00 - 21:00

Zásady ochrany osobných údajov

Atrium Dubeň
Vysokoškolákov 52, 010 08 Žilina
e-mail: info@ocduben.sk
telefon: +421 41 500 11 30

Nasledujúci text obsahuje podmienky spracúvania osobných údajov (ďalej len „Podmienky“) užívateľov internetových stránok www.atrium-duben.sk, prevádzkovaných spoločnosťou Manhattan Development SK s.r.o., so sídlom Moldavská cesta 32, 040 11 Košice, IČO: 35 817 861, IČ DPH: SK2021587920, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 42496/V (ďalej len „Spoločnosť“) v súvislosti s prevádzkovaním obchodného centra Atrium Dubeň, Vysokoškolákov 52, 010 08 Žilina, Slovenská republika, ktoré Spoločnosť vlastní (ďalej len „OC Atrium Dubeň“), ako aj pravidlá prevádzkovania týchto internetových stránok a podmienky poskytovania služieb súvisiacich s prevádzkovaním OC Atrium Dubeň.

Užívateľom sa na účely týchto Podmienok rozumie fyzická osoba, ktorá navštívi tieto internetové stránky a/alebo užíva služby poskytované Spoločnosťou prostredníctvom týchto internetových stránok v súvislosti s prevádzkovaním OC Atrium Dubeň (ďalej len „Užívateľ“). Tieto Podmienky Spoločnosť vydáva predovšetkým za účelom zlepšenia rozsahu a kvality služieb poskytovaných Užívateľom, predovšetkým zákazníkom a návštevníkom OC Atrium Dubeň.

Tieto Podmienky sú platné pre Spoločnosť a pre všetkých Užívateľov a sú im kedykoľvek k dispozícii na nahliadnutie na internetových stránkach OC Atrium Dubeň. Podmienky upravujú práva a povinnosti Spoločnosti a Užívateľov pri spracúvaní ich osobných údajov v súvislosti s prevádzkovaním týchto internetových stránok, pravidlá prevádzkovania a užívania týchto stránok a práva a povinnosti strán pri poskytovaní služieb zo strany Spoločnosti v súvislosti s prevádzkovaním OC Atrium Dubeň.

Užívateľ vyslovuje svoj súhlas s platným znením týchto Podmienok pri vstupe na tieto internetové stránky prevádzkované Spoločnosťou a/alebo pri svojom prihlásení sa na užívanie služieb súvisiacich s prevádzkovaním OC Atrium Dubeň. Spoločnosť si vyhradzuje právo kedykoľvek jednostranne zmeniť znenie týchto Podmienok, a to aj bez zaslania informácie Užívateľom o vykonanej zmene. Ak niektoré ustanovenie týchto Podmienok stratí platnosť a/alebo účinnosť, táto skutočnosť nebude mať vplyv na platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení Podmienok. Tieto Podmienky a akékoľvek ich neskoršie zmeny nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia. V záležitostiach, ktoré nie sú týmito Podmienkami výslovne upravené, sa práva a povinnosti súvisiace s prevádzkovaním týchto internetových stránok a poskytovaním súvisiacich Služieb Spoločnosťou spravujú platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Spoločnosť je oprávnená rozsah, obsah, vzhľad či samotné prevádzkovanie týchto internetových stránok a/alebo poskytovanie či podmienky poskytovania služieb súvisiacich s prevádzkovaním OC Atrium Dubeň kedykoľvek jednostranne zmeniť, obmedziť, pozastaviť alebo úplne zrušiť. V tejto súvislosti nevzniká Užívateľom voči Spoločnosti akýkoľvek nárok.

Zabezpečenie kompatibility zariadení Užívateľa použitých pri užívaní týchto internetových stránok a/alebo pri užívaní služieb poskytovaných Spoločnosťou v súvislosti s prevádzkovaním OC Atrium Dubeň, je výlučne na vlastnom uvážení Užívateľa. Spoločnosť v súvislosti s prevádzkovaním týchto internetových stránok alebo s poskytovaním služieb nesprístupňuje Užívateľom na užívanie akýkoľvek software, zariadenie, ani konfiguračné nastavenie.

Cookies sú informácie alebo súbory informácií, ktoré sú z týchto internetových stránok pri ich prehliadaní prenášané na zariadenie Užívateľa (napr. na hard disk počítača Užívateľa). Cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si niektoré informácie, ktoré Užívateľovi uľahčia jej ďalšie užívanie a Spoločnosti umožňujú monitorovať potreby, záujmy a počet návštevníkov jednotlivých sekcií týchto internetových stránok a v tejto súvislosti zlepšovať rozsah, obsah a vzhľad internetových stránok, ako aj rozsah a kvalitu služieb poskytovaných Užívateľom. Prostredníctvom cookies z týchto internetových stránok nie sú priamo získavané také osobné údaje, ktoré by mohli slúžiť na priame či nepriame určenie (identifikáciu) Užívateľa. Po zatvorení Užívateľovho prehliadača týchto stránok je relácia cookies ukončená. Ak Užívateľ týchto internetových stránok nepovolí užívanie cookies, bude mať obmedzený prístup do niektorých sekcií stránok alebo bude môcť užívať ich funkcie len v obmedzenom rozsahu.

Na týchto internetových stránkach môžu byť uvedené odkazy na internetové stránky prevádzkované inými prevádzkovateľmi. Ak Užívateľ tieto internetové stránky iných prevádzkovateľov navštívi prostredníctvom odkazov umiestnených na týchto stránkach Spoločnosti, Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za ich obsah ani za zabezpečenie ochrany osobných údajov fyzických osôb pri ich užívaní.

Získavanie, zhromažďovanie a ďalšie spracúvanie osobných údajov v súvislosti s prevádzkovaním internetových stránok a poskytovaním služieb Užívateľom

Poskytovanie niektorých služieb súvisiacich s prevádzkovaním OC Atrium Dubeň, ako aj prístup do niektorých sekcií týchto internetových stránok, sú podmienené poskytnutím niektorých osobných údajov Užívateľa Spoločnosti pri prihlásení Užívateľa na užívanie príslušnej služby súvisiacej s prevádzkovaním OC Atrium Dubeň. Spoločnosť je povinná s týmito osobnými údajmi nakladať v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, predovšetkým s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).

V prípade, že Užívateľ má záujem užívať takúto službu, poskytne Spoločnosti v procese jeho prihlásenia do databázy Spoločnosti niektoré svoje osobné údaje, prípadne ďalšie informácie, vrátanej svojej vlastnej, platnej a správnej e-mailovej adresy, pričom súčasne vyjadrí Spoločnosti svoj súhlas udelený na dobu neurčitú so spracúvaním poskytnutých osobných údajov spôsobmi uvedenými Podmienkach v zmysle ust. § 9 a § 11 Zákona o ochrane osobných údajov, s podmienkami poskytovania služby a s platným znením týchto Podmienok  (ďalej len „Súhlas“). Ak  Užívateľ postupuje v rozpore s vyššie uvedeným, nesie plnú právnu zodpovednosť za prípadné škody a/alebo ujmy spôsobené uvedením nesprávnej, fiktívnej, prípadne cudzej e-mailovej adresy alebo osobného údaja tretej osoby. Súhlas udelený Spoločnosti je dobrovoľný a každý Užívateľ má kedykoľvek možnosť svoje rozhodnutie o udelení Súhlasu dodatočne zmeniť a prostredníctvom svojej e-mailovej adresy požiadať o odstránenie kontaktných údajov Užívateľa z databázy Spoločnosti. V prípade odvolania Súhlasu Užívateľa poskytnutého v súvislosti s jeho prihlásením na užívanie niektorej služby poskytovanej Spoločnosťou, sa tým Užívateľ zároveň odhlasuje z užívania takejto služby.

Spracovaním osobných údajov Užívateľa podľa týchto Podmienok sa rozumie predovšetkým získavanie a zhromažďovanie niektorých osobných údajov a ďalších informácií o Užívateľovi zo strany Spoločnosti prostredníctvom týchto internetových stránok, prípadne iným spôsobom (napr. predložením vyplneného formulára), ich ďalšie spracovanie, najmä ich uchovávanie na nosičoch informácií, ich využívanie a poskytovanie tretím osobám, výlučne však len v súvislosti s poskytovaním príslušnej služby Užívateľom alebo s prevádzkovaním týchto stránok, zaznamenávanie osobných údajov a informácií, ich kvantifikácia a triedenie, ako aj  ich prípadná likvidácia v zmysle príslušných ustanovení Zákona o ochrane osobných údajov. Spoločnosť si vyhradzuje právo vykonávať spracúvanie osobných údajov a informácií o Užívateľovi prostredníctvom akejkoľvek ďalšej spoločnosti koncernu Atrium European Real Estate, a tiež prostredníctvom prevádzkovateľa EKONO-PRINT s.r.o., prevádzkovateľov analytickej služby (napr. Google Analytics), spoločnosti emarsys eMarketing Systém AG, vlastníkov webu Welcome-to-our.net, prípadne prostredníctvom ďalších tretích subjektov. Tretím subjektom Spoločnosť poskytuje predovšetkým osobné údaje a informácie o činnostiach Užívateľov na jednotlivých sekciách týchto internetových stránok, vrátane informácií o užívaní zariadení Užívateľov pri prehliadaní týchto stránok, informácií o počte Užívateľov poskytovaných služieb a návštevníkov jednotlivých sekcií týchto stránok, o uskutočnených dátových prenosoch, ako aj ďalšie informácie súvisiace s prevádzkovaním týchto stránok a s užívaním služieb ich prostredníctvom.

V prípade poskytnutia osobných údajov Užívateľa, ako aj ďalších informácií o Užívateľovi v procese jeho prihlásenia do databázy vedenej Spoločnosťou o Užívateľoch jednotlivých služieb poskytovaných v súvislosti s prevádzkovaním OC Atrium Dubeň, môžu byť tieto údaje a informácie spracúvané aj na účely zasielania ponúk produktov a služieb Spoločnosti, na zasielanie informácií o činnostiach Spoločnosti a/alebo o zľavách, propagačných a marketingových akciách tretích strán, najmä jednotlivých obchodov v OC Atrium Dubeň. K takémuto spracúvaniu poskytnutých osobných údajov a ďalších informácií udelí Užívateľ Spoločnosti svoj Súhlas pri prihlásení na užívanie služby formou vyplnenia a odoslania prihlasovacieho formulára prostredníctvom týchto internetových stránok, prípadne iným spôsobom.

Podmienky poskytovania služby zasielania Noviniek a služby bezplatného pripojenia k internetu prostredníctvom bezdrôtovej WiFi siete v obchodnom centre Atrium Dubeň

Služba zasielania Noviniek je poskytovaná zákazníkom a návštevníkom OC Atrium Dubeň a spočíva v zasielaní aktuálnych noviniek a obchodných a marketingových ponúk, vrátane upozornení na predajné akcie, iné výhody a zľavy pri predaji tovarov a poskytovaní služieb v jednotlivých obchodoch a/alebo v OC Atrium Dubeň (ďalej len „Novinky“). Každý Užívateľ sa môže k odberu Noviniek prihlásiť formou vyplnenia a odoslania vyplneného prihlasovacieho formulára prostredníctvom týchto internetových stránok OC Atrium Dubeň: https://suite.emarsys.net/u/register.php?CID=279150165&f=2269 prípadne pri prihlásení sa Užívateľa k užívaniu služby bezplatného WiFi pripojenia k internetu v OC Atrium Dubeň. Bližšie podmienky poskytovania služby zasielania Noviniek, ako aj podmienky poskytovania služby bezplatného WiFi pripojenia k internetu v OC Atrium Dubeň sú k dispozícii na  internetových stránkach http://www.atrium-duben.sk/?show=free_wifi&lang=svk