Nákupná galéria:
Po - Ne: 9:00 - 21:00
Hypermarket:
Po - Ne: 8:00 - 21:00
Novinky

Nakupuj a vyhraj!

Nakupuj a vyhraj!

Rád nakupuješ a vyhrávaš? V obchodnom centre Atrium Dubeň Žilina Ťa od 16.4.-16.5.2018 počas pracovných dní v čase od 11:00-18:00 odmeníme za tvoj nákup!  Pri nákupe nad 20 eur si môžeš vybrať spinner, kozmetickú alebo nákupnú tašku, nad 50 eur Lego alebo selfie tyč a nad 100 eur Lego alebo dáždnik!  Po vyplnení celej hracej karty, t.z. po získaní 10 pečiatok a vyplnení údajov budeš zaradený do zlosovania o hlavnú cenu – skvelý iphone X! Nakúp a my Ťa odmeníme!

Atrium Dubeň Žilina myslí na Vás!

Pravidlá hry Nakupuj a vyhraj

1 / Usporiadateľ

Usporiadateľom  súťaže je spoločnosť Manhattan Development SK s.r.o., so sídlom Moldavská cesta 32, 040 11 Košice, IČO: 35 817 861, IČ DPH: SK2021587920, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 42496/V, (ďalej len „Usporiadateľ“), ktorá je prevádzkovateľom obchodného centra Atrium Dubeň, nachádzajúceho sa na adrese Vysokoškolákov 52, 010 08 Žilina (ďalej jen „Centrum“).

2 / Termín a miesto konania súťaže:

Súťaž prebieha od 16. apríla do 16. mája 2018 v priestoroch obchodného centra Atrium Dubeň. Naše hostesky budú k dispozícii v pracovné dni vždy od 11:00 – 18:00 v infostánku v priestoroch food courtu, u ktorých si môžete nechať opečiatkovať hraciu kartu a vyzdvihnúť si dosiahnutú výhru – spinner, kozmetickú tašku, nákupnú tašku, lego stavebnicu, selfie tyč alebo dáždnik – na základe výšky nákupu. U nich si takisto vyplníte hraciu kartu, ktorú môžete vhodiť do žrebovacieho zariadenia.

3 / Súťažiaci

Účastníkom sa môže stať iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá splní stanovené pravidlá súťaže (ďalej len „súťažiaci“ alebo „účastník súťaže“ alebo „účastník“).

Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci usporiadateľa súťaže, organizátora súťaže, nájomcovia prevádzkových jednotiek Atrium Dubeň, ich zamestnanci, ako aj osoby im blízke podľa § 116 a 117 zákona č. 40/1964 Z. z., občianskeho zákonníka. Ak sa výhercom stane osoba, ktorá svojím zaradením zodpovedá vyššie uvedenej špecifikácii, alebo osoba jej blízka, výhra sa neodovzdá. Výhra sa neodovzdá ani v prípade, ak Organizátor zistí alebo ak bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého z účastníkov alebo inej osoby, ktorá pomohla danému účastníkovi k získaniu výhry.

4 / Účasť v súťaži

Účastníkom sa stáva zákazník, ktorý v období trvania súťaže:

  • Nakúpi v ktoromkoľvek obchode obchodného centra Atrium Dubeň, Vysokoškolákov 52, Žilina (mimo supermarketu BILLA) nad 20 eur a nechá si opečiatkovať hraciu kartu.
  • Uschová si originálnu účtenku.
  • Vyplní hraciu kartu a v prípade, že dosiahol plný počet 10 pečiatok, bude zaradený do zlosovania o hlavnú cenu – iphone X 256 gb.

Podmienkou registrácie je uviesť meno, priezvisko, e-mail a poštové smerovacie číslo, prípadne názov mesta, z ktorého pochádza. Ďalej predajňu, dátum nákupu a hodnotu nákupu.

5 / Priebeh súťaže

Pri nákupe nad 20 eur obdrží súťažiaci do hracej karty 2 pečiatky, na základe ktorých si môže vybrať buď spinner, nákupnú alebo kozmetickú tašku.

pri dosiahnutí nákupu nad 50 eur obdrží do hracej karty 5 pečiatok a má nárok na stavebnicu Lego alebo selfie tyč

pri dosiahnutí nákupu nad 100 eur obdrží do hracej karty 10 pečiatok a má nárok na stavebnicu Lego alebo dáždnik

každý výherca si môže uplatniť vždy iba 1 cenu, t.z. aj keď hodnota jeho prevýši napr. 200 eur, vždy má nárok len na odovzdanie 1 ceny. Počet cien je obmedzený, ponuka platí len do vyčerpania zásob! Súťaž prebieha pod dohľadom právneho oddelenia Usporiadateľa.

6 / Zoznam výhier

Spinner – 600 ks, kozmetická taška – 600 ks, nákupná taška – 600 ks, lego stavebnica malá – 250 ks, selfie tyč – 250 ks, lego stavebnica – 100 ks, dáždnik – 100 ks

Hlavná cena
iphone X – 256 GB

7 / Vyhodnotenie súťaže a odovzdanie výhier

Výhercom sa stane súťažiaci vylosovaný prostredníctvom zodpovedného pracovníka obchodného centra (ďalej len „výherca“). Výherca bude kontaktovaný prostredníctvom e-mailu, ktorý zadal pri registrácii. Žrebovanie prebehne 17. mája 2018.

Ak výherca na e-mail neodpovie a nepodarí sa s ním spojiť, nárok výhercu na získanie tejto výhry zaniká a výhra prepadá v prospech usporiadateľa. Usporiadateľ si vyhradzuje právo túto výhru opätovne zaradiť do žrebovania a dať šancu ďalším súťažiacim.

Súťažiaci je povinný po kontaktovaní o výhre organizátorovi elektronicky poslať čitateľnú kópiu účtenky (odfotenú, naskenovanú) v dostatočnom rozlíšení na identifikáciu správnosti údajov, alebo sa s účtenkou po predchádzajúcej dohode dostaviť priamo do Atrium Dubeň. Súťažiaci je povinný účtenku doručiť najneskôr do 14 dní po prijatí e-mailu o výhre.

Výherca je povinný preukázať sa na mieste odovzdania výhry platným preukazom totožnosti a platným účtovným dokladom o nákupe.  Pri odovzdaní výhry je výherca povinný odovzdať originál účtenky proti odovzdávajúcemu protokolu o výhre.

Na termíne odovzdania ceny sa výherca dohodne s  osobou poverenou za Atrium Dubeň. Usporiadateľ si však vyhradzuje právo rozhodnúť o spôsobe odovzdania výhry s tým, že preferuje osobné prevzatie. Ak si výherca nemôže výhru osobne prevziať a nedohodne sa s  Organizátorom na náhradnom odovzdaní výhry alebo inak podľa vopred dohodnutých pokynov, alebo ak si výhru v súlade s pokynmi Usporiadateľa súťaže neprevezme, výhercovi zaniká nárok na získanie tejto výhry a výhra prepadá v prospech usporiadateľa.

V prípade výhry podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov, Usporiadateľ výhercovi oznámi nadobúdaciu hodnotu nepeňažnej výhry, aby výherca mohol predmetnú výhru správne zdaniť. Organizátor upozorňuje, že od zdanenia sú oslobodené iba prijaté ceny alebo výhry v hodnote nepresahujúcej 350 €. Povinnosť zaplatiť daň z príjmu vzniká výhercovi prevzatím výhry podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov, a výherca preberá zodpovednosť za zdanenie výhry.

8 / Zodpovednosť za priebeh súťaže, osobné údaje, ďalšie ustanovenia

Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach súvisiacich s usporiadaním súťaže, a to vrátane jej predĺženia, prerušenia, odvolania či úpravy jej pravidiel, a to po celé obdobie trvania súťaže a to tak, že zmenu vyhlási na webových stránkach www.atrium-duben.sk.

Na výhry zo súťaže neexistuje právny nárok, nárok na výhru nemožno previesť na inú osobu a hodnotu výhier nemožno vyplatiť v hotovosti.

Usporiadateľ alebo organizátor má právo vylúčiť zo súťaže ktoréhokoľvek z účastníkov v prípade, že takýto účastník porušuje pravidlá, snaží sa získať výhru podvodným spôsobom, v rámci súťaže koná v rozpore s dobrými mravmi či akýmkoľvek spôsobom poškodzuje dobré meno Usporiadateľa, alebo je z týchto činností dôvodne podozrivý, a to bez náhrady nákladov či škody, ktorá by účastníkovi vylúčením zo súťaže mohla vzniknúť. Prípadné námietky s priebehom súťaže možno Usporiadateľovi poslať písomne na poštovú adresu uvedenú v týchto pravidlách do 3 pracovných dní od ukončenia súťaže. Na námietky podané neskôr sa nebude prihliadať. Rozhodnutie Usporiadateľa o námietke je konečné.

Účastníci nemajú právo požadovať namiesto výhry žiadne iné plnenie. Usporiadateľ týmto nie je voči účastníkom akcie inak zaviazaný a tí nemajú nárok na žiadne iné plnenia zo strany Usporiadateľa, než sú uvedené v týchto pravidlách. Za kvalitu výhier ručia ich dodávatelia, ktorí vybavujú aj prípadné reklamácie.

Usporiadateľ akcie nezodpovedá za doručenie výhier, ani za doručenie registrácie, ani za uvedenie nesprávnych či nepresných informácií v súvislosti so súťažou (či už boli spôsobené ľudským faktorom alebo technickou poruchou), ani za akékoľvek technické či telekomunikačné problémy a poruchy vzniknuté v priebehu akcie, rýchlosť technického pripojenia a iné prípadné nedostatky vzniknuté v súvislosti so súťažou alebo v súvislosti so sieťami elektronických komunikácií, resp. s ich dostupnosťou pre účastníkov akcie.

O všetkých reklamáciách a námietkach rozhoduje s konečnou platnosťou Usporiadateľ. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez náhrady súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť, či jednostranne zmeniť alebo doplniť jej pravidlá po celé obdobie jej trvania, a to tak, že zmenu vyhlási na uvedených webových stránkach, na ktorých budú k dispozícii platné a úplné pravidlá.

Účastník vyslovuje svoj súhlas s platným znením týchto Podmienok pri vstupe na tieto internetové stránky prevádzkované Usporiadateľom a/alebo pri prihlásení sa na užívanie služieb súvisiacich s prevádzkovaním OC Atrium Dubeň. Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek jednostranne zmeniť tieto Podmienky, a to aj bez upozornenia účastníkov zaslaním informácie o vykonanej zmene. Ak niektoré ustanovenie týchto Podmienok stratí platnosť alebo účinnosť, táto skutočnosť nebude mať vplyv na platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení Podmienok. Tieto Podmienky, rovnako ako všetky ich neskoršie zmeny, nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia. V záležitostiach, ktoré nie sú týmito Podmienkami výslovne upravené, sa práva a povinnosti súvisiace s prevádzkovaním týchto internetových stránok a poskytovaním súvisiacich služieb zo strany Usporiadateľa riadia platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

9 / Získavanie, zhromažďovanie a ďalšie spracúvanie osobných údajov v súvislosti s prevádzkovaním internetových stránok a poskytovaním služieb účastníkom

Poskytovanie niektorých služieb súvisiacich s prevádzkovaním OC Atrium Dubeň, ako aj prístup do niektorých sekcií týchto internetových stránok a účasť v súťaži sú podmienené poskytnutím niektorých osobných údajov účastníka Usporiadateľovi, a to pri prihlásení účastníka na používanie príslušnej služby súvisiacej s prevádzkovaním OC Atrium Dubeň. Usporiadateľ je povinný s týmito osobnými údajmi nakladať v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, predovšetkým s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).

Ak má účastník záujem používať takúto službu a zaregistruje sa do súťaže prostredníctvom hracej karty, tak v procese prihlásenia poskytne Usporiadateľovi do databázy niektoré svoje osobné údaje, prípadne ďalšie informácie vrátane svojej vlastnej, platnej a správnej e-mailovej adresy, pričom súčasne Usporiadateľovi vyjadrí svoj súhlas so spracúvaním poskytnutých osobných údajov spôsobmi uvedenými v Podmienkach podľa ust. § 9 a § 11 Zákona o ochrane osobných údajov i súhlas s podmienkami poskytovania služby a s platným znením týchto Podmienok  (ďalej len„súhlas“) udelený na dobu neurčitú. Ak  účastník postupuje v rozpore s vyššie uvedeným, nesie plnú právnu zodpovednosť za prípadné škody a/alebo ujmy spôsobené uvedením nesprávnej, fiktívnej, prípadne cudzej e-mailovej adresy alebo osobného údaja tretej osoby. Súhlas udelený Usporiadateľovi je dobrovoľný a každý účastník má kedykoľvek možnosť svoje rozhodnutie o udelení súhlasu dodatočne zmeniť a prostredníctvom e-mailu požiadať o odstránenie svojich kontaktných údajov z databázy Usporiadateľa. V prípade odvolania súhlasu účastníka poskytnutého v súvislosti s jeho prihlásením na používanie niektorej služby poskytovanej Usporiadateľom sa týmto účastník zároveň odhlasuje z používania tejto služby.

Spracovaním osobných údajov účastníka podľa týchto Podmienok sa rozumie predovšetkým získavanie a zhromažďovanie niektorých osobných údajov a ďalších informácií o účastníkovi zo strany Usporiadateľa prostredníctvom týchto internetových stránok, prípadne iným spôsobom (napr. predložením vyplneného formulára), ich ďalšie spracovanie, najmä ich archivácia na nosičoch informácií, ich využívanie a poskytovanie tretím osobám, výlučne však len v súvislosti s poskytovaním príslušnej služby účastníkom alebo s prevádzkovaním týchto stránok, zaznamenávanie osobných údajov a informácií, ich kvantifikácia a triedenie, ako aj  ich prípadná likvidácia podľa príslušných ustanovení Zákona o ochrane osobných údajov. Usporiadateľ si vyhradzuje právo spracovávať osobné údaje a informácie o účastníkoch prostredníctvom akejkoľvek ďalšej spoločnosti koncernu Atrium European Real Estate , prostredníctvom poskytovateľov analytických služieb (napr. Google Analytics), prostredníctvom spoločnosti emarsys eMarketing Systém AG, prostredníctvom vlastníkov webu Welcome-to-our.net, prípadne ďalších tretích subjektov. Tretím subjektom Usporiadateľ poskytuje predovšetkým osobné údaje a informácie o záujme Účastníkov o jednotlivé sekcie týchto internetových stránok vrátane informácií o zariadeniach účastníkov, prostredníctvom ktorých si prezerajú tieto stránky, informácií o počte účastníkov využívajúcich poskytované služby a počte návštevníkov jednotlivých sekcií týchto stránok, informácií o uskutočnených dátových prenosoch, ako aj ďalších informácií súvisiacich s prevádzkovaním týchto stránok a s používanými službami.

V prípade poskytnutia osobných údajov účastníka, ako aj ďalších informácií o účastníkovi pri jeho prihlásení do databázy vedenej Usporiadateľom o účastníkoch jednotlivých služieb poskytovaných v súvislosti s prevádzkovaním OC Atrium Dubeň alebo pri jeho registrácii do súťaže prostredníctvom hracej karty môžu byť tieto údaje a informácie spracúvané aj na účely zasielania ponúk produktov a služieb Usporiadateľa, zasielania informácií o činnosti Usporiadateľa a o zľavách, propagačných a marketingových akciách tretích strán, najmä obchodov sídliacich v OC Atrium Dubeň. Na takéto spracúvanie poskytnutých osobných údajov a ďalších informácií udelí účastník Usporiadateľovi svoj súhlas, a to  vyplnením a podpisom hracej karty.

10 / Záverečné ustanovenia

Organizátor nezodpovedá za úplnosť textu týchto pravidiel, ktoré môžu byť v súvislosti so súťažou uvedené v skrátenej verzii na propagačných či iných materiáloch. Tieto pravidlá sa v rámci súťaže považujú za jediné úplné a konečné. Účasť v súťaži je dobrovoľná a každý súťažiaci účasťou v súťaži vyjadruje svoj súhlas s jej pravidlami.

Usporiadateľ ani Organizátor nezodpovedá za priame či nepriame škody v súvislosti s účasťou v súťaži. Usporiadateľ ani Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za žiadne riziká a záväzky súvisiace s účasťou v súťaži či súvisiace s používaním výhier. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu v okamihu odovzdania výhry výhercovi.

Akékoľvek náklady spojené s uplatnením výhry či vyzdvihnutím výhry výhercom nesie v plnom rozsahu výlučne súťažiaci. Výherca nemá právo požadovať od Organizátora ani Usporiadateľa súťaže žiadne dodatočné nároky nad rámec poskytnutej výhry.

V Žiline dňa 13. 4. 2018.

 

Dátum pridania: 16 apríla 2018